Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Komisje i Zespoły Wydziałowe

                          Kadencja 2016 - 2020

 KOMISJE  WYDZIAŁOWE

-   konkursowa ds. zatrudniania nauczycieli akademickich na WNZKŚ (załącznik)

-   ds. oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale (załącznik)

-   ds. hospitacji zajęć dydaktycznych ( załącznik)

-   weryfikująca efekty uczenia się w kadencji  2016-2020 (załącznik)

-   opiniująca wnioski o przyznanie stypendiów dla doktorantów (załącznik

 

 ZESPOŁY

 Zespół ds. Jakości Kształcenia  i Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia  (załącznik)

 Zespół ds. wyłonienia 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich UWr  (załącznik)

 

 KOORDYNATORZY

ds. wdrażania Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) - dr hab. Dariusz Ilnicki

-  repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego -  mgr Łukasz Kasprzak

 

Koordynatrzy  programu MOST  na  studiach pierwszego i drugiego stopnia  :
kierunki studiów  :  geologia  i inżynieria geologiczna         -   dr Magdalena Modelska
kierunki studiów   :     geografia, gospodarka przestrzenna , turystyka  -   dr Małgorzata Wieczorek

                                                                          na studiach doktoranckich :

Geografii                   :     prof.zw dr hab. Piotr  Migoń

Geologii                     :     prof.zw dr hab.  Jacek Puziewicz

Koordynatorzy wymiany studenckiej  programu LLP-Erazmus+ 
kierunki studiów  :  geologia  i inżynieria geologiczna              -  dr hab. Piotr J.acek Gurwin prof. UWr 
kierunki studiów   :     geografia, gospodarka przestrzenna , turystyka   -  dr hab. Krzysztof Widawski

 

Pełnomocnik Dziekana      ds. promocji - dr Michał Rysiukiewicz (zakres działań)

Pełnomocnik  Dziekana     ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów   - dr Waldemar Sroka

Przedstawiciel Wydziału  do  Uczelnianej Odwoławczej Komisji ds. Ocen Nauczycieli Akademickich

                                                           - prof. zw. dr hab. Piotr Migoń

Przedstawiciel Wydziału  do Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia - dr hab. Andrzej Raczyk

Przedstawiciel Wydziału  ds. zarządzania ryzykiem  - dr hab. Antoni Muszer

Przedstawiciel Wydziału  do Rady Bibliotecznej  - dr hab. Beata Namyślak

Przedstawciel Wydziału   do Komisji Etyki  Badań Naukowych  - dr hab. Maciej Kryza  prof. UWr

Przedstawiciel Wydziału  do Zespołu ds. młodzieży wybitnie  uzdolnionej  - dr hab. Piotr Owczarek

Przedstawiciel Wydziału  do Rady  CEN - mgr Marta Helt