Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształowania Środowska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Komisje i Zespoły Wydziałowe

 

Komisje i Zespoły weryfikujące efekty uczenia się na kadencję od 15 czerwca 2015 do 31 sierpnia 2016 roku (załącznik) (20 czerwca 2015)

 

Koordynator ds wdrażania Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) - dr hab. Dariusz Ilnicki

 

Koordynator ds funkcjonowania na Wydziale systemu POL-on - dr hab. Jacek Szczepański

 

Pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. promocji - dr hab. Antoni Muszer (zakres działań)

 

Wydziałowa komisja ds. ocen nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale na kadencję w latach 2012-2016 (załącznik)

 

Koordynatorzy repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego: mgr Małgorzata Nowak (Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego); dr Halina Czernianin (Instytut Nauk Geologicznych) (27 maja 2014)

 

Zespół ds wyłonienia 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Uniwersytetu Wrocławskiego (załącznik) (08 październik 2012)

 

Zgodnie z Uchwałą nr 109/2011 Senatu U.Wr. z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia dla realizacji zadań na szczeblu Wydziału Rada Wydziału powołała wydziałowe zespoły ds. jakości kształcenia oraz wydziałowe zespoły ds. oceny jakości kształceniana kadencje w latach 2012-2016 (załącznik) (08 październik 2012)

 

Komisja ds. hospitacji zajęć dydaktycznych powołana na okres od dnia 01 lutego 2014 do dnia 31 stycznia 2016 roku, w składzie:  
Przewodniczący: dr hab. Marek Awdankiewicz prof. UWr  
Członkowie
:
dr hab. Krystyna Choma-Moryl prof. UWr
dr hab. Władysław Hasiński prof. UWr
dr hab. Jan Wójcik
dr Marek Błaś
dr Jolanta Muszer

 

Komisja konkursowa ds. zatrudniania nauczycieli akademickich na WNZKŚ (załącznik) (08 październik 2012)

 

Komisję opiniującą wnioski o przyznanie stypendiów dla doktorantów (załącznik(08 październik 2012)

 

Koordynatrzy na Wydziale w ramach programu MOST na poszczególnych kierunkach:
geologia - dr Waldemar Sroka
geografia - dr hab. Alicja Krzemińska. (31 październik 2012)

 

Koordynatorzy na Wydziale wymiany studenckiej w ramach programu LLP-Erazmusna poszczególnych kierunkach:
geografia - dr hab. Krzysztof Widawski
geologia - dr hab. Piotr Jacek Gurwin. (31 październik 2012)