Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Granty dla młodych naukowców i doktorantów

 

Szczegółowe zasady Konkursów Wewnętrznych oraz regulamin podziału środków (EDYCJA 2016 - pismo przewodnie Dziekana WNOZiKŚ - załącznik) o finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego (załącznik);


Wniosek o przyznanie dotacji ze środków na działalność statutową służących rozwojowi młodych naukowców / uczestników studiów doktoranckich (załącznik);


Wnioski należy składać w dziekanacie Wydziału do dnia 22 kwietnia 2016 r. (12 kwietnia 2016
).

 


 

Listy rankingowe osób ubiegających się o finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego (doktorzy, doktoranci), wraz z wielkością przyznanych środków, na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (29 kwietnia 2015)

 


 

Szczegółowe zasady Konkursów Wewnętrznych (EDYCJA 2015 - pismo przewodnie Dziekana WNOZiKŚ - załącznik) o finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego (załącznik);
   Wewnętrzne zasady konkursu (załącznik)

   Regulamin podziału środków finansowych (załącznik);
   Kosztorys finansowy zadania badawczego finansowanego w ramach działalności statutowej – działanie służące rozwojowi młodych naukowców (załącznik);
   Wiosek o przyznanie dotacji
ze środków na działalność statutową służących rozwojowi młodych naukowców / uczestników studiów doktoranckich (załącznik);
   Wnioski należy składać w dziekanacie Wydziału do dnia 24 kwietnia 2015 r. (08 kwietnia 2015
).

 


 

Szczegółowe zasady Konkursów Wewnętrznych (EDYCJA 2014 - pismo przewodnie Dziekana WNOZiKŚ - załącznik) o finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego (załącznik);
   Regulamin podziału środków finansowych (załącznik);
   Kosztorys finansowy zadania badawczego finansowanego w ramach działalności statutowej – działanie służące rozwojowi młodych naukowców (załącznik);
   Wiosek o przyznanie dotacji
ze środków na działalność statutową służących rozwojowi młodych naukowców / uczestników studiów doktoranckich (załącznik);
   Wnioski należy składać w dziekanacie Wydziału do dnia 20 maja 2014 r. (06 maja 2014
).

 


 

Listy rankingowe osób, których zadania zostały wyłonione do finansowania w 2013: doktorzy, doktoranci, wraz z wielkością przyznanych środków, na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (21 maja 2013)

 


 

Szczegółowe zasady Konkursów Wewnętrznych (EDYCJA 2013 - pismo przewodnie Dziekana WNOZiKŚ - załącznik) o finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego (załącznik);
     Regulamin podziału środków finansowych (załącznik);
     Kosztorys finansowy zadania badawczego finansowanego w ramach działalności statutowej – działanie służące rozwojowi młodych naukowców (załącznik);
     Wiosek o przyznanie dotacji
ze środków na działalność statutową służących rozwojowi młodych naukowców / uczestników studiów doktoranckich (załącznik);
     Wnioski należy składać w dziekanacie Wydziału do dnia 10 maja 2013 r. (22 kwietnia 2013 / aktualizacja 24 kwietnia 2013
).

 


 

Listy rankingowe osób, których zadania zostały wyłonione do finansowania w 2012: doktorzy, doktoranci (listy doktorów i doktorantów z realizowanymi tematami). W załączeniu protokół Komisji Wydziałowej d.s rozstrzygnięcia konkursu i podziału dotacji na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (załącznik) (18 maja 2012 / aktualizacja 02 czerwca 2012)

 


 

Szczegółowe zasady Konkursów Wewnętrznych o finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego (załącznik);
     Kosztorys finansowy zadania badawczego finansowanego w ramach działalności statutowej – działanie służące rozwojowi młodych naukowców (załącznik);
     Wiosek o przyznanie dotacji ze środków na działalność statutową służących rozwojowi młodych naukowców / uczestników studiów doktoranckich (załącznik).

 


 

Regulamin podziału środków dla młodych pracowników nauki i doktorantów

 1. Środki dzielone są w skali Wydziału bez rozbicia na Instytuty;
 2. Podział środków jest dokonywany w oparciu o listy rankingowe osób ubiegających się o dotację na badania;
 3. Tworzone są dwie odrębne listy rankingowe: dla młodych doktorów i dla doktorantów;
 4. Listę dla młodych doktorów tworzy się w oparciu o publikacje z trzech lat poprzedzających rok przyznania dotacji. Punkty są przyznawane WYŁĄCZNIE za publikacje w czasopismach z listy JCR (ISI) zgodnie z punktacją MNiSW oraz za autorstwo monografii (rozdziały w monografiach NIE SĄ brane pod uwagę). W przypadku prac wieloautorskich liczbę punktów należnych za artykuł obliczamy zgodnie z zasadami MNISW (do 10 autorów liczymy 100 % punktów, itd.) przy czym:
 • jeśli doktor jest jedynym autorem pracy lub praca ma tylko 2 autorów, otrzymuje 100 % należnych za pracę punktów;
 • jeśli doktor jest drugim lub kolejnym autorem pracy napisanej przez 3 lub więcej autorów, otrzymuje 50 % należnych punktów;
 • jeśli autorami pracy są pracownicy Wydziału, ustalają oni między sobą podział punktów należnych za pracę; łączna ich suma musi być równa ilości punktów należnych za pracę zgodnie z listą MNiS.
 1. Listę doktorantów tworzy się w oparciu o publikacje z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji. Punkty są przyznawane za publikacje w czasopismach z listy MNiSW zgodnie z punktacją MNiSW, za autorstwo monografii lub rozdziału w monografii, zgodnie z punktacją MNiSW. W przypadku prac wieloautorskich liczbę punktów należnych za artykuł obliczamy zgodnie z zasadami MNISW (do 10 autorów liczymy 100 % punktów, itd.) przy czym:
 • jeśli doktorant jest 1 autorem pracy lub praca ma tylko 2 autorów, otrzymuje 100 % należnych za pracę punktów;
 • jeśli doktorant jest drugim lub kolejnym autorem pracy napisanej przez 3 lub więcej autorów, otrzymuje 50 % należnych punktów. Oprócz tego doktorant otrzymuje punkty za potwierdzony abstraktem udział w konferencjach w języku polskim (2 pkt. za konferencję) lub w języku angielskim (4 pkt. za konferencję);
 • jeśli autorami pracy są pracownicy i/lub doktoranci Wydziału, ustalają oni między sobą podział punktów należnych za pracę; łączna ich suma musi być równa ilości punktów należnych za pracę zgodnie z listą MNiSW.
 1. Punkty są przyznawane wyłącznie za prace opublikowane (tzn. posiadające numer zeszytu i strony). Prace opublikowane w formie elektronicznej na zasadzie „online first” nie są brane pod uwagę.
 2. Podział dotacji jest ustalany przez komisję wydziałową w składzie: dziekan oraz dyrektorzy instytutów w oparciu o listy rankingowe doktorów i doktorantów.