Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-9274
          +48 (71) 375-9275
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Regulaminy studiów

 

Regulamin studiów obowiązujący od 1 października 2019 roku


Załącznik do Regulaminu Studiów uchwalony przez Radę Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 września 2019 (załącznik) oraz przyjęte wzory załączników do niniejszego regulaminu:

 

Podania kierowane do prodziekana ds. nauczania


Załącznik 1. Eksternistyczne zaliczenie niektórych przedmiotów / modułów (załącznik)
Załącznik 2. Wzór podania w sprawie uczestnictwa i zaliczania zajęć poza swoim kierunkiem studiów (tzw. przedmioty ponadprogramowe) (załącznik)
Załącznik 3. Wzór podanie w sprawie przeprowadzenie egzaminu przed rozpoczeciem sesji egzaminacyjnej

(załącznik)
Załącznik 4. Podanie w sprawie wcześniejszego zaliczania przedmiotów (dotyczy ostaniego okresu zaliczeniowego)

(załącznik)
Załącznik 5. Wzór podania o uznanie ocen oraz przypisanych punktów ECTS z przedmiotów/modułów zajęć

(załącznik)
Załącznik 6. Warunkowe kontynuowanie studiów na semestrze wyższym (załącznik)
Załącznik 7. Rezygnacja z prawa do warunkowego wpisu na semestr wyższy (załącznik)
Załącznik 8. Powtórny wpis na ten sam semestr (załącznik)
Załącznik 9. Rezygnacja z przysługującego prawa do powtórnego wpisu na ten sam semestr (załącznik)

Załącznik 10.Deklaracja łącznego wkładu pracy w powstanie artykułu naukowego mającego stanowić pracę dyplomową (załącznik)


  1. Wzór podania w sprawie egzaminu komisyjnego (załącznik)
  2. Wzór podania w sprawie zdawania egzaminu po zakończeniu sesji poprawkowej (załącznik)

Podania kierowane do prodziekana ds. studenckich

  1. Wzór podania w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za powtarzane przedmioty (załącznik)
  2. Wzór podania w sprawie rozłożenia na raty opłaty za powtarzane przedmioty (załącznik)

Podania kierowane do dyrektora ds. dydaktycznych

  1. Wzór podania w sprawie komisyjnego zaliczenia ćwiczeń (załącznik)
  2. Wzór podania w sprawie przedłużenia zaliczenia przedmiotu (załącznik)
  3. Wzór podania w sprawie przywrócenia terminu egzaminu (załącznik)
  4. Wzór podania w sprawie zaliczenia ćwiczeń, praktych terenowych na podstawie udokumentowanych prac w ramach obozu naukowego/prac badawczych (załącznik)
  5. Wzór podania w sprawie zmiany grupy znajęciowej (ćwiczeń/praktyk terenowych) (załącznik)

 


 

Regulamin ćwiczeń terenowych (załącznik)

Regulamin studiów III stopnia (załącznik1) (załącznik2)