Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-9274
          +48 (71) 375-9275
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Dydaktyka - pliki do pobrania

 

Studia I i II stopnia

 

Ukończenie studiów / praca dyplomowa

 1. Karta obiegowa (załącznik)
 2. Oświadczenie o prawach autorskich danych osobowych (załącznik)
 3. Dodatkowe informacje do suplementu (załącznik)
 4. Wzór wniosku o odpis w j.angielskim (załącznik)
 5. Wzór strony tytułowej (załącznik)

Podania kierowane do prodziekana ds. nauczania

 

Załącznik 1. Podanie o eksternistyczne zaliczenie zajęć

Załącznik 2. Podanie o realizację przedmiotów ponadprogramowych  

Załącznik 3. Podanie o przeprowadzenie egzaminu przed rozpoczęciem zasadniczej sesji egzaminacyjnej

Załącznik 4. Podanie o możliwość zdawania egzaminu po zakończeniu sesji poprawkowej

Załącznik 5. Podanie o możliwość zdawania zaległego egzaminu w trakcie ostatniego semestru studiów

Załącznik 6. Podanie o dopuszczenie do egzaminu komisyjnego

Załącznik 7. Podanie o uznanie przedmiotów i punktów ECTS

Załącznik 8. Podanie o warunkowy wpis na semestr wyższy lub rezygnacji z warunku

Załącznik 9. Podanie o powtórny wpis na semestr

Załącznik 10. Rezygnacja ze studiów

Załącznik 11. Podanie o wznowienie studiów w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego

Załącznik 12. Deklaracja łącznego wkładu pracy w powstanie artykułu naukowego mającego stanowić pracę dyplomową

 

Podania kierowane do prodziekana ds. studenckich

 1. Wzór podania w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za powtarzane przedmioty (załącznik);
 2. Wzór podania w sprawie rozłożenia na raty opłaty za powtarzane przedmioty (załącznik).
 3. Zwolnienia z odpłatności za studia (odnośnik)

Podania kierowane do dyrektora ds. dydaktycznych

 1. Wzór podania w sprawie komisyjnego zaliczenia ćwiczeń (załącznik);
 2. Wzór podania w sprawie przedłużenia zaliczenia przedmiotu (załącznik);
 3. Wzór podania w sprawie przywrócenia terminu egzaminu (załącznik);
 4. Wzór podania w sprawie zaliczenia ćwiczeń, praktych terenowych na podstawie udokumentowanych prac w ramach obozu naukowego/prac badawczych (załącznik);
 5. Wzór podania w sprawie zmiany grupy zajęciowej (ćwiczeń/praktyk terenowych) (załącznik).

 


 

Studia III stopnia