Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-9274
          +48 (71) 375-9275
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Studia I stopnia - licencjat - Gospodarka przestrzenna nowy kierunek od roku akademickiego 2014/2015

  • Plany, rozkład zajęć, programy oraz sylabusy (odnośnik)
  • Praca i egzamin licencjacki (odnośnik)
  • Wzór strony tytułowej pracy licencjackiej (odnośnik)

  • Ogólne informacje dla kandydata na studia (odnośnik)
  • Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia (odnośnik)
  • Informacje i komunikaty Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na kierunku gospodarka przestrzenna (odnośnik)

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna pozwalają na uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczegooraz interdyscyplinarnej wiedzy przyrodniczej, technicznej, ekonomicznej i społecznej związanej z gospodarowaniem i zarządzaniem przestrzenią.

 

 

Celem kształcenia absolwentów kierunku Gospodarka Przestrzenna jest przygotowanie nowych kadr m.in. do: kształtowania środowiska przestrzennego (przyrodniczego i kulturowego) człowieka zgodnie z jego potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi, a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego; współpracy przy opracowaniu dokumentów planistycznych; sporządzania analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych; udziału w konstruowaniu lokalnych strategii rozwoju, opracowywaniu programów rozwoju regionalnego/lokalnego oraz programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów; uczestniczenia w działaniach z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego (w tym przy sporządzaniu opracowań z zakresu ochrony środowiska i planowania na obszarach objętych różnymi formami ochrony przyrody); doradztwa w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz lokalizacji inwestycji.