Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Zarządzenia Dziekana

2017

2016

Zarządzenie numer 1/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia lib-zarzadzenie_dziekana_01_2016.pdf
Zarządzenie numer 2/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na studiach II stopnia lib-zarzadzenie_dziekana_02_2016.pdf
Zarządzenie numer 3/2016 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na stacjonarne i niestacjonarne studia III stopnia - doktoranckie - na rok akademicki 2016/2017 lib-zarzadzenie_dziekana_03_2016.pdf
Zarządzenie nr 4 /2016 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na stacjonarne studia I stopnia w roku akademickim 2016/2017 lib-nr-4_2016-w-sprawie-powolania-wydzialowej-komisji-rekrutacyjnej-na-kierunek-turystyka.pdf
Zarządzenie nr 5/2016 w sprawie powołania zespołu programowego do opracowania programu kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA lib-nr-5_2016-w-sprawie-powolania-zespolu-programowego-dla-kierunku-gospodarka-przestrzenna-studia-ii-stopnia-1.pdf
Zarzadzenie nr 6/2016 w sprawie zmiany w składzie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na stacjonarne studia I stopnia na kierunku turystyka rozpoczynające się w roku akademickim 2016/2017 lib-nr-6-_2016-w-sprawie-zmian-w-skladzie-wydzialowej-komisji-rekrutacyjnej-na-kierunek-turystyka.pdf
Zarządzenie nr 7/216 w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych w roku ak. 2016/2017 lib-nr-7_2016-w-sprawie-liczebnosci-grup-w-roku-akademickim-2016_2017.pdf
Zarządzenie nr 8/2016 w sprawie szczegółowych kryteriów wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich na WNZKŚ rekomendowanych do przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w UWr lib-nr-8_2016-w-sprawie-kryteriow-przyznawania-stypendiow-projakosciowych-w-r.-ak.-2017_2018.pdf
Zarządzenie nr 9/2016 w sprawie powołania Zespołu ds. Jakości Kształcenia i Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia lib-nr-9_2016-w-sprawie-powolania-zespolow-ds.-jakosci-ksztalcenia-i-oceny-jakosci-ksztalcenia.pdf
Zarządzenie nr 10/2016 w sprawie ustalenia zakresu działania prodziekanów WNZKŚ lib-nr-10_2016-w-sprawie-okreslenia-kompetencji-prodziekanow-wnzks-w-kadencji-2016_2020.pdf
Zarządzenie nr 11/2016 w sprawie powołania zespołów ds. potwierdzania efektów uczenia się lib-nr-11_2016-w-sprawie-powolania-zespolow-do-potwierdzania-efektow-uczenia-sie.pdf
Zarządzenie nr 12/2016 w sprawie powołania wydziałowych koordynatorów MOST i ERASMUS + lib-nr-12-_2016-w-sprawie-powolania-wydzialowych-koordynatorow-most-i-erasmus.pdf
Zarządzenie nr 13/2016 w sprawie dyplomowania, sprawdzania oraz archiwizacji prac dyplomowych lib-nr-13_2016-w-sprawie-dyplomowania-sprawdzania-i-archiwizacji-prac-dyplomowych-w-apd.pdf
Zarządzenie nr 14/2016 w sprawie określenia elementów Wydziałowego Systemu Weryfikacji Zakładanych Efektów Kształcenia lib-nr-14_2016-w-sprawie-wprowadzenia-wydzialowego-systemu-weryfikacji-efektow-ksztalcenia.doc-1.pdf
Zarządzenie nr 15/2016 wprowadzające zasady przeprowadzania oceny kwalifikacji nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego w związku ze zmianą stanowiska pracy lib-nr-15-_2016-w-sparwie-wydzialowych-kryteriow-awansowania-na-stanowiska.pdf
Zarządzenie nr 16/2016 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na stacjonarne studia I i II stopnia na rok akademicki 2017/2018 lib-nr-16_2016-w-sprawie-powolania-wydzialowych-komisji-rekrutacyjunych-na-rok-.ak.2017_2018.pdf
Zarządzenie nr 17/2016 w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy dyplomowe w roku ak. 2016/2017 lib-nr-17_2016-w-sprawie-powolania-komisji-do-przeprowadzenia-egzaminow-dyplomowych.pdf
Zarządzenie nr 18/2016 w sprawie powołania opiekunów praktyk studenckich na kadencję 2016- 2020 lib-nr-18_2016-w-sprawie-powolania-opiekunow-praktyk-studenckich-w-kadencji-2016_2020.pdf
Zarządzenie nr 19/2016 w sprawie procedury sprawdzania rozpraw doktorskich w systemie PLAGIAT lib-nr-19_2016-w-sprawie-procedury-sprawdzania-rozpraw-doktorskich-w-systemie-plagiat.pdf

2015

Zarządzenie numer 1/2015 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na stacjonarne studia I i II stopnia w roku akademickim 2015/2016 lib-zarzadzenie_dziekana_01_2015.pdf
Zarządzenie numer 2/2015 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego (I stopień studiów) lib-zarzadzenie_dziekana_02_2015.pdf
Zarządzenie numer 3/2015 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego (II stopień studiów) lib-zarzadzenie_dziekana_03_2015.pdf
Zarządzenie numer 4/2015 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na stacjonarne studia I stopnia na kierunku Inżynieria geologiczna w roku akademickim 2015/2016 lib-zarzadzenie_dziekana_04_2015.pdf
Zarządzenie numer 5/2015 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na stacjonarne studia III stopnia – doktoranckie – w roku akademickim 2015/2016 lib-zarzadzenie_dziekana_05_2015.pdf
Zarządzenie numer 6/2015 w sprawie uzupełnienia składu Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia lib-zarzadzenie_dziekana_06_2015.pdf
Zarządzenie numer 7/2015 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji weryfikującej efekty uczenia się lib-zarzadzenie_dziekana_07_2015.pdf
Zarządzenie numer 8/2015 w sprawie powołania Zespołów kierunkowych weryfikujących efekty uczenia się lib-zarzadzenie_dziekana_08_2015.pdf
Zarządzenie numer 8/2015 w sprawie powołania Zespołów kierunkowych weryfikujących efekty uczenia się lib-zarzadzenie_dziekana_09_2015.pdf
Zarządzenie numer 10/2015 w sprawie szczegółowych zasad konkursów wewnętrznych o finansowanie badań i Regulaminu podziału środków dla młodych pracowników nauki i doktorantów. lib-zarzadzenie_dziekana_10_2015.pdf
Zarządzenie numer 11/2015 w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych (rok akademicki 2015/2016) lib-zarzadzenie_dziekana_11_2015.pdf

2014

Zarządzenie numer 1/2014 w sprawie wymogów stawianych protokołom zaliczeń oraz protokołów egzaminacyjnych generowanych w systemie USOS lib-zarzadzenie_dziekana_01_2014.pdf
Zarządzenie numer 2/2014 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na stacjonarne studia I i II stopnia w roku akademickim 2014/2015 lib-zarzadzenie_dziekana_02_2014.pdf
Zarządzenie numer 3/2014 w sprawie powołania wydziałowej komisji ds. hospitacji zajęć dydaktycznych lib-zarzadzenie_dziekana_03_2014.pdf
Zarządzenie numer 4/2014 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na stacjonarne studia III stopnia – doktoranckie - w roku akademickim 2014/2015 lib-zarzadzenie_dziekana_04_2014.pdf
Zarządzenie numer 5/2014 w sprawie sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego (studia I stopnia) lib-zarzadzenie_dziekana_05_2014.pdf
Zarządzenie numer 6/2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego (studia II stopnia) lib-zarzadzenie_dziekana_06_2014.pdf
Zarządzenie numer 7/2014 w sprawie rozliczeń kosztów podróży służbowej prywatnymi samochodami osobowymi lib-zarzadzenie_dziekana_07_2014.pdf
Zarządzenie numer 8/2014 w sprawie zmiany składu Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia lib-zarzadzenie_dziekana_08_2014.pdf
Zarządzenie numer 9/2014 w sprawie powołania wydziałowego zespołu do opracowania polityki rozwoju informatycznego Wydziału lib-zarzadzenie_dziekana_09_2014.pdf
Zarządzenie numer 10/2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego lib-zarzadzenie_dziekana_10_2014.pdf
Zarządzenie numer 11/2014 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na stacjonarne studia I i II stopnia w roku akademickim 2014/2015 lib-zarzadzenie_dziekana_11_2014.pdf
Zarządzenie numer 12/2014 w sprawie zmiany składu Komisji Rekrutacyjnej na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunek geografia w roku akademickim 2014/2015 lib-zarzadzenie_dziekana_12_2014.pdf
Zarządzenie numer 13/2014 w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych (rok akademicki 2014/2015) lib-zarzadzenie_dziekana_13_2014.pdf
Zarządzenie numer 14/2014 w sprawie sprawdzania prac dyplomowych i rozpraw doktorskich w systemie PLAGIAT w Uniwersytecie Wrocławskim lib-zarzadzenie_dziekana_14_2014.pdf
Zarządzenie numer 15/2014 w sprawie zmiany składu Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia lib-zarzadzenie_dziekana_15_2014.pdf

2013

Zarządzenie numer 1/2013 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na stacjonarne studia I i II stopnia w roku akademickim 2013 / 2014. lib-zarzadzenie_dziekana_01_2013.pdf
Zarządzenie numer 2/2013 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na stacjonarne studia III stopnia – doktoranckie - w roku akademickim 2013 / 2014. lib-zarzadzenie_dziekana_02_2013.pdf
Zarządzenie numer 3/2013 w sprawie kryteriów wyłaniania doktorantów do przyznania stypendium doktoranckiego na stacjonarnych studiach doktoranckich na WNZKŚ. lib-zarzadzenie_dziekana_03_2013.pdf
Zarządzenie numer 4/2013 w sprawie szczegółowych kryteriów wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich na WNZKS w celu przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego. lib-zarzadzenie_dziekana_04_2013.pdf
Zarządzenie numer 5/2013 wprowadzające podział zadań i kompetencji związanych z obsługą Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska. lib-zarzadzenie_dziekana_05_2013.pdf
Zarządzenie numer 6/2013 w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych. lib-zarzadzenie_dziekana_06_2013.pdf
Zarządzenie numer 7/2013 w sprawie organizacji procesu dydaktycznego na Wydziale. lib-zarzadzenie_dziekana_07_2013.pdf
Zarządzenie numer 8/2013 określające harmonogram zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska w cyklu dydaktycznym 2013/2014 - zima. lib-zarzadzenie_dziekana_08_2013.pdf