Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształowania Środowska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Konkursy na stanowiska

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Kartografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego.
     Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym” (DZ.U. Nr 164 poz. 1365, z późń. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego. Zatrudnienie od 01 października 2012 roku.
     Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska przy ul. Kuźniczej 35 we Wrocławiu. Termin zgłoszeń upływa 31 sierpnia 2012 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21 września 2012 roku. Szczegółowe informacje w załączniku (zalącznik) (16 marca 2012)