Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Ogłoszenia - stypendia

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW SEMESTR LETNI 2014/2015

Do dnia 28 lutego 2015 roku studenci i doktoranci pobierający świadczenia pomocy materialnej zobowiązani są do przedłożenia w dziekanacie:

  1. gdy ich sytuacja materialna nie zmieniła się – wydrukowanego z USOSa oświadczenia (składanie innych dokumentów potwierdzających dochody nie jest konieczne)
  2. gdy ich sytuacja materialna zmieniła się – zarejestrowania na USOSie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego i pojawienia się w dziekanacie w celu poprawy złożonego wcześniej oświadczenia wraz z kompletem dokumentów potwierdzających uzyskiwane dochody)
  3. gdy zamierzają ubiegać się o stypendium od kolejnego semestru – zarejestrowania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego i złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów zgodnie z wykazem widniejącym na stronie Wydziału.

Przekroczenie w/w terminu będzie skutkować przyznaniem świadczeń od następnego miesiąca po dacie ich złożenia w dziekanacie

Zobowiązanie do odebrania decyzji 25 listopad 2013

Studenci, którzy złożyli wnioski o stypendium socjalne, zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych bądź stypendium Rektora dla najlepszych studentów zobowiązani są odebrać decyzje (w dziekanacie, w godzinach pracy) do 15 grudnia br. Nieodebranie decyzji skutkować będzie zawieszeniem wypłaty stypendium.

  • Podstrona 2 z 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5