Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Ogłoszenia - stypendia

09 listopad 2012

W związku z uzyskaniem dodatkowych środków finansowych na pomoc materialną dla studentów, JM Rektor podwyższył wysokość stypendium socjalnego oraz kwotę zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania na okres od października 2012 r. do lutego 2013 r. Szczegóły w załączniku (załacznik)

Doktoranci - stypendia doktoranckie - BARDZO WAŻNE 27 wrzesień 2012

Doktoranci składają wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego kierownikowi studiów doktoranckich w terminie do 5 października. Wzór wniosku o przyznanie stypendium dla pierwszego roku studiów doktoranckich – stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim, a dla drugiego roku i kolejnych lat studiów – Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu, ktory umieszczamy w zalaczniku (zalącznik). Doktoranci, którym przyznano stypendium doktoranckie na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują prawo do tego stypendium do końca okresu, na jaki zostało ono przyznane.

22 marzec 2012

Od dnia 26 marca 2012 roku w Dziekanacie, w godzinach pracy, będą do odebrania decyzje stypendialne (socjalne i naukowe) Nieodebranie decyzji do 13 kwietnia 2012 skutkuje ZAWIESZENIEM stypendium 

Dla studentów
Informacja o pomocy materialnej w semestrze letnim w roku akademickim 2011/2012 (załącznik)
Oświadczenie po semestrze zimowym (załącznik)
Oświadczenie o liczbie miesięcy, w których został osiągnięty dochód (załącznik)

 

Dla doktorantów
Informacja o pomocy materialnej w semestrze letnim w roku akademickim 2011/2012 (załącznik)
Oświadczenie po semestrze zimowym (załącznik)
Oświadczenie o liczbie miesięcy, w których został osiągnięty dochód (załącznik)

 

Oświadczenia i wymagane dokumenty należy składać od 6 lutego do 29 lutego 2012 r. w dziekanacie

  • Podstrona 5 z 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5