Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Studia III stopnia - doktoranckie - Ochrona środowiska

 

Kierownik studiów
Dr hab. Krystyna Choma-Moryl prof. UWr
Tel. (71) 375-9447
e-mail


Forma studiów: stacjonarna, niestacjonarna

 


 

Studia Doktoranckie Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Wrocławskim mają charakter interdyscyplinarny. Realizowane są w obszarze nauk przyrodniczych, zarówno w dyscyplinie nauk o Ziemi jak i nauk biologicznych.

Prowadzone są przez samodzielnych pracowników naukowych Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska oraz Wydziału Nauk Biologicznych.
Realizowane tematy rozpraw doktorskich mają silną podbudowę w badaniach naukowych prowadzonych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę obu Wydziałów. Proces i treści kształcenia oraz tematy rozpraw doktorskich nawiązują do zasad zrównoważonego rozwoju oraz zintegrowanego podejścia do problemów przyrody ożywionej i nieożywionej.

 

Interdyscyplinarny charakter Studiów Doktoranckich Ochrony Środowiska mogą ilustrować przykładowe tematy  rozpraw doktorskich:

  1. Analiza izotopowa δ13 C jako wskaźnik do kontroli ścieżek metanogenezy.
  2. Wpływ edukacji ekologicznej na łagodzenie konfliktów o charakterze przestrzennym.
  3. Analiza czasoprzestrzenna uwarunkowań mikrobiologicznej kontroli komarów (Culicinae) na obszarze aglomeracji wrocławskiej.
  4. Wpływ czynników meteorologicznych na stężenia bioaerozolu i jego udział w pyle PMx
  5. Przemiany składu florystycznego buczyn ze związku Fagion sylvaticae na terenie Sudetów i ich przedgórza.
  6. Udział potasu, toru i uranu w tworzeniu naturalnego tła promieniotwórczego w Polsce.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia magisterskie ochrony środowiska, biologii, geologii, geografii, biotechnologii, inżynierii środowiska, chemii lub kierunków pokrewnych lub mają co najmniej dwuletni staż pracy zawodowej  lub roczny staż pracy naukowej w tej dziedzinie.
W czasie egzaminu zostaje sprawdzona sprawność intelektualna kandydatów, umiejętność samodzielnego wypowiadania się na piśmie oraz znajomość języka angielskiego.


Kandydaci będą zakwalifikowani na studia na podstawie listy rankingowej, zgodnie z uzyskaną liczbą punktów.

 

Zakres egzaminu:
Streszczenie w języku polskim angielskojęzycznego tekstu z nauk o środowisku.
Kandydaci otrzymują krótki (2-3 strony A4) tekst o charakterze popularno-naukowym poświęcony jakiemuś zagadnieniu z dziedziny ochrony środowiska. Tekst ten należy streścić w języku polskim, streszczenie nie powinno przekraczać 250 słów (±  10%). Kryterium poprawności streszczenia: ujęcie w streszczeniu wszystkich ważnych stwierdzeń z oryginalnego tekstu oraz syntetyczne (w określonej liczbie słów) ich przedstawienie.
Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim dotycząca szeroko pojmowanej problematyki ochrony środowiska.
Oceniane będą: umiejętności językowe oraz umiejętność logicznego, jasnego i poprawnego językowo formułowania myśli w związkach przyczynowo – skutkowych.

 

 Streszczenie i rozmowa są oceniane anonimowo przez każdego z członków Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
Kandydat może również uzyskać dodatkowe punkty za opublikowane artykuły, pod warunkiem przedstawienia ich oryginałów do wglądu.

 

Szczegółowa punktacja i przebieg egzaminu podawany jest corocznie w zasadach rekrutacji na Studia Doktoranckie Ochrony Środowiska.