Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Stypendia dla studentów

 

Pomoc materialna dla studentów

 


 

Kwoty stypendiów (załącznik)

 


 

Zmiana regulaminu stypendialnego (1.09.2016) (załącznik)

 


 

Oświadczenie o zamieszkaniu w domu studenckim (załącznik)

Obligatoryjne oświadczenie o dochodach (załącznik)

Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami (załącznik)

 


 

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego (załącznik)

Zmiana do Regulaminu stypendialnego (załącznik)

Terminy składania wniosków i kwota uprawniająca studenta do ubiegania się o stypendium (załącznik)

Wykaz dokumentów, jakie należy złożyć wraz z wnioskiem w sprawie przyznania stypendium socjalnego (załącznik)

Katalog dochodów uzyskanych i utraconych (załącznik)

Szczegółowe zasady sporządzania propozycji list rankingowych do stypendium Rektora z tytułu wysokiej średniej ocen  dla studentów pierwszego stopnia (załącznik)

Szczegółowe zasady sporządzania propozycji list rankingowych do stypendium Rektora z tytułu wysokiej średniej ocen  dla studentów drugiego stopnia (załącznik)

Zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów - ocena osiągnięć naukowych (załącznik)

 


 

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW SEMESTR LETNI 2015/2016

 

Do dnia 29 lutego 2016 roku studenci pobierający świadczenia pomocy materialnej zobowiązani są do przedłożenia w dziekanacie:

  1. gdy ich sytuacja materialna nie zmieniła się – wydrukowanego z USOSa oświadczenia (składanie innych dokumentów potwierdzających dochody nie jest konieczne)
  2. gdy ich sytuacja materialna zmieniła się – zarejestrowania na USOSie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego i pojawienia się w dziekanacie w celu poprawy złożonego wcześniej oświadczenia wraz z kompletem dokumentów potwierdzających uzyskiwane dochody)
  3. gdy zamierzają ubiegać się o stypendium od kolejnego semestru – zarejestrowania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego i złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów zgodnie z wykazem widniejącym na stronie Wydziału.

Informacje szczegółowe znajdują się w załączniku (załącznik)

 

Przekroczenie w/w terminu będzie skutkować przyznaniem świadczeń od następnego miesiąca po dacie ich złożenia w dziekanacie

 Wykaz wymaganych dokumentów do stypendium socjalnego
w roku akademickim 2015/2016 (załącznik) oraz oświadczenie o wysokosci dochodów (załącznik) (17 lipca 2015)

 


 

Informacje dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego ubiegających się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 (załącznik) (17 lipca 2015)

 

 


 

Zasady oceny osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych oraz sposób ich dokumentowania dla potrzeb przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów - rok akademicki 2015/2016 (załącznik) (08 kwietnia 2015)

 


 

Studenci mający przyznane stypendium, w semestrze letnim, zobowiązani są do bezwzględnego odebrania decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego, na ten semestr, do 17 kwietnia 2015 r. (08 kwietnia 2015)

 


 

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW SEMESTR LETNI 2014/2015

 

Do dnia 28 lutego 2015 roku studenci pobierający świadczenia pomocy materialnej zobowiązani są do przedłożenia w dziekanacie:

  1. gdy ich sytuacja materialna nie zmieniła się – wydrukowanego z USOSa oświadczenia (składanie innych dokumentów potwierdzających dochody nie jest konieczne)
  2. gdy ich sytuacja materialna zmieniła się – zarejestrowania na USOSie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego i pojawienia się w dziekanacie w celu poprawy złożonego wcześniej oświadczenia wraz z kompletem dokumentów potwierdzających uzyskiwane dochody)
  3. gdy zamierzają ubiegać się o stypendium od kolejnego semestru – zarejestrowania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego i złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów zgodnie z wykazem widniejącym na stronie Wydziału.

Przekroczenie w/w terminu będzie skutkować przyznaniem świadczeń od następnego miesiąca po dacie ich złożenia w dziekanacie.

 Studenci mający przyznane stypendium, w semestrze zimowym, zobowiązani są do bezwzględnego odebrania decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego, na ten semestr, do 14 stycznia 2015 r.

 


 

Wykaz wymaganych dokumentów do stypendium socjalnego w roku akademickim 2014/2015 (załącznik) (09 września 2014)

 


 

Zasady oceny osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych oraz sposób ich dokumentowania dla potrzeb przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów - rok akademicki 2015/2016 (załącznik) (08 kwietnia 2015)

 


 

Informacje dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego ubiegających się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 (załącznik) (09 września 2014)

 


 

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów Rektora z tytułu wysokiej średniej ocen dla studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska (geografia, geologia) od roku akademickiego 2014/2015
- dla studentów studiów I stopnia (licencjat) - załącznik
- dla studentów studiów II stopnia (magister) - załącznik
(16 czerwca 2014)