Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Stypendia dla doktorantów

 

Kwoty stypendiów (załącznik)

 

Terminy do składania wniosków (stypendium doktoranckie, projakościowe i dla najlepszych doktorantów) (załącznik)

 


 

Zmiana regulaminu stypendialnego (1.09.2016) (załącznik)

 


 

Oświadczenie o zamieszkaniu w domu studenckim (załącznik)

Obligatoryjne oświadczenie o dochodach (załącznik)

Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami (załącznik)

Terminy składania wniosków (załącznik)

 


 

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego (załącznik)

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów (w tym załącznik do wniosku generowanego z systemu USOSWeb) (załącznik)

Obligatoryjne oświadczenie o dochodach do stypendium socjalnego (obligatoryjne oświadczenie o dochodach) (załącznik)

Ogólny wykaz wymaganych dokumentów do stypendium socjalnego  (załącznik)

Wysokość dochodu netto, o którym mowa w par. 12 pkt 2c Regulaminu (załącznik)

 


 

Zarządzenie nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. - zmiany w regulaminie przyznawania i wypłacania stypendium doktoranckiego -nowe wnioski (załącznik)

Zarządzenie nr 61/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. - zmiany w regulaminie przyznawania i wypłacania stypendium projakościowego -nowe wnioski (załącznik)

 


 

POMOC MATERIALNA DLA DOKTORANTÓW
SEMESTR LETNI
2015/2016

 

Do dnia 29 lutego 2016 roku doktoranci pobierający świadczenia pomocy materialnej zobowiązani są do przedłożenia w dziekanacie:

 1. gdy ich sytuacja materialna nie zmieniła się – wydrukowanego z USOSa oświadczenia (składanie innych dokumentów potwierdzających dochody nie jest konieczne)
 2. gdy ich sytuacja materialna zmieniła się – zarejestrowania na USOSie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego i pojawienia się w dziekanacie w celu poprawy złożonego wcześniej oświadczenia wraz z kompletem dokumentów potwierdzających uzyskiwane dochody)
 3. gdy zamierzają ubiegać się o stypendium od kolejnego semestru – zarejestrowania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego i złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów zgodnie z wykazem widniejącym na stronie Wydziału.

Informacje szczegółowe znajdują się w załączniku (załącznik)

 

Przekroczenie w/w terminu będzie skutkować przyznaniem świadczeń od następnego miesiąca po dacie ich złożenia w dziekanacie

 


 

 

ZARZĄDZENIE Nr 78/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 63/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim (załącznik) (04 sierpnia 2015

 


 

 

 


 

Informacje dla doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego ubiegających się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 (załącznik) (17 lipca 2015)

 


 

 


 

POMOC MATERIALNA DLA DOKTORANTÓW
SEMESTR LETNI
2014/2015

 

Do dnia 28 lutego 2015 roku doktoranci pobierający świadczenia pomocy materialnej zobowiązani są do przedłożenia w dziekanacie:

 1. gdy ich sytuacja materialna nie zmieniła się – wydrukowanego z USOSa oświadczenia (składanie innych dokumentów potwierdzających dochody nie jest konieczne)
 2. gdy ich sytuacja materialna zmieniła się – zarejestrowania na USOSie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego i pojawienia się w dziekanacie w celu poprawy złożonego wcześniej oświadczenia wraz z kompletem dokumentów potwierdzających uzyskiwane dochody)
 3. gdy zamierzają ubiegać się o stypendium od kolejnego semestru – zarejestrowania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego i złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów zgodnie z wykazem widniejącym na stronie Wydziału.

Przekroczenie w/w terminu będzie skutkować przyznaniem świadczeń od następnego miesiąca po dacie ich złożenia w dziekanacie

 


 

 

Stypendia dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2015/2016

 

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantówWydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska (załącznik)
Formularz wniosku o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów I roku studiów doktoranckich (załącznik)
Formularz wniosku o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów II roku i lat kolejnych (załącznik) (20 lipca 2012) (aktualizacja 06 sierpnia 2015)

 


 

Kryteria wyłaniania doktorantów do przyznania stypendium doktoranckiego na stacjonarnych studiach doktoranckich na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr (załącznik). Szczegółowe informacje zawarte są w zarządzeniu Nr 62/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim (załącznik)
Wnioski nalezy złożyć u Kierownika Studiów do 30 września 2015

(07 maja 2013 / aktualizacja 22 czerwca 2013 / aktualizacja 09 września 2014 / aktualizacja 18 września 2014 / / aktualizacja 26 września 2014 / aktualizacja 19 lutego 2015).

 


 

Szczegółowe kryteria wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich na WNZKS w celu przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego (załącznik) oraz wzór karty osiągnięć doktoranta (załącznik). Szczegółowe informacje zawarte są w zarządzeniu Nr 63/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim (załącznik).
Wnioski nalezy złożyć w dziekanacie wydziału do 30 września 2015

(07 maja 2013 / aktualizacja 22 czerwca 2013 / aktualizacja 24 września 2013 / aktualizacja 09 września 2014 / aktualizacja 26 września 2014 / aktualizacja 19 lutego 2015)

 


 

Wykaz wymaganych dokumentów do stypendium socjalnego w roku akademickim 2014/2015 (załącznik) (09 września 2014)

 


 

Informacje dla doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego ubiegających się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 (załącznik) (09 września 2014)

 


 

Informacja dotycząca stypendium socjalnego w semestrze letnim w roku akademickim 2013/2014' (załącznik - stypendium sem. letni

Kwoty świadczeń socjalnych w semestrze letnim w roku akademickim 2013/2014 (załącznik - kwoty) (13 stycznia 2014)

 


 

Zakończone zostały postępowania przyznania stypendiów dla najlepszych doktorantów oraz stypendiów projakościowych. Do wiadomości podajemy jego wyniki:
- lista rankingowa - stypendia dla najlepszych doktorantów (załącznik),
- wykaz doktorantów rekomendowanych do stypendium doktoranckiego (załącznik),
- lista rankingowa - stypendia projakościowe według lat (załącznik),
- lista rankingowa - stypendia projakościowe według kierunku (załącznik(19 października 2013)

 


 

WAŻNA INFORMACJA Składając kserokopię dokumentu (np. PIT-11, umowa najmu, decyzje z Urzędu Pracy, akt urodzenia, akt zgonu itd.) należy posiadać ORYGINAŁdokumentu do wglądu w dziekanacie (na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne). Brak oryginału będzie skutkował nieprzyjęciem wniosku. (21 sierpnia 2013)

 


 

Doktoranci, którzy zamierzają ubiegać się o pomoc materialną w semestrze zimowym w roku akademickim 2013/2014 zobowiązani są zarejestrować wnioski o przyznanie stypendiów w formie elektronicznej (loginy i hasła zostaną przydzielone i przesłane w połowie lipca na podane w dziekanacie adresy e-mailowe) wchodząc na stronę www.usosweb.uni.wroc.pl. w następujących terminach:

 • od 22 lipca 2013 r. wnioski o stypendium socjalne lub stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Doktoranci niepełnosprawni zobowiązani są, przed zarejestrowaniem wniosku,złożyć w sekcji pomocy materialnej w dziekanacie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Po zarejestrowaniu wniosku o przyznanie pomocy materialnej wydrukowany wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Dziekanacie, w terminie:

 • do 2 września 2013 r. - w przypadku ubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. Doktoranci, którzy złożą wniosek w okresie od 3 do 30 września br. Stypendium - przyznane od października br. - mogą mieć wypłacone dopiero w listopadzie br. Natomiast doktorantom, którzy złożą wniosek po 30 września br., stypendium zostanie przyznane od następnego miesiąca po dacie złożenia wniosku,
 • do 10 października 2013 r. - w przypadku ubiegania się o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów (bez rejestracji).

Ponadto:

 1. maksymalna miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodziniestudenta za 2012 rok uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 850 zł,
 2. minimalna wysokość dochodu netto, stanowiąca jedno z kryterium 'samodzielności finansowej' studenta, uzyskanego przez studenta lub jego małżonka albo łącznie przez nich zarówno w 2012 roku, jak i w 2013 roku wynosi 850,20 zł miesięcznie.

     Ogólny wykaz wymaganych dokumentów do stypendium socjalnego potwierdzających sytuację materialną studenta znajduje się w załączniku (załącznik).
     W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Joanną Różycką. Informacje kontaktowe znajdują się w odnośniku (odnośnik) (27 czerwca 2013)

 


 

Pomoc materialna dla doktorantów

 

Odnośnik do informacji o pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2013/2014, stypendium Ministra, stypendium dla najlepszych doktorantów (odnośnik) (03 czerwca 2013)

 


 

Stypendia projakościowe - BARDZO WAŻNE
kryteria przyznawania na WNOZiKŚ


(termin skladania wniosków do 05 października 2012 w Dziekanacie Wydziału)

 

Prosimy o zapozanie się ze szczegółowymi kryteriami wyłaniania 30% najlepszych doktorantów mogacych starać się o przyznawanie zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim, które zawarto w załaczniku (załącznik).
Równocześnie przypominany o konieczności załączenia niezbędnych informacji w kształcie zawartym w zalączniku A do przyjętych kryteriów (załącznik).

 

ZARZĄDZENIE Nr 73/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim (odnośnik)

(aktualizacja 27 września 2012)

 


 

Doktoranci - stypendia doktoranckie - BARDZO WAŻNE

 

Doktoranci składają wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego kierownikowi studiów doktoranckich w terminie do 5 października. Wzór wniosku o przyznanie stypendium dla pierwszego roku studiów doktoranckich – stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim, a dla drugiego roku i kolejnych lat studiów – Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu, ktory umieszczamy w zalaczniku (zalącznik). Doktoranci, którym przyznano stypendium doktoranckie na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują prawo do tego stypendium do końca okresu, na jaki zostało ono przyznane. (aktualizacja 27 września 2012)

 


 

Terminy składania wniosków - WAŻNE

 

Prosimy o zapoznanie się treścią załącznika (załącznik) (06 lipca 2012)

 


 

Stypendia doktoranckie

 

  Stypendia doktoranckie (odnośnik) (24 maja 2012)