Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Stypendia dla doktorantów

Informacje dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020

 

Lista rankingowa doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium Rektora

 

Doktoranci, którzy zamierzają ubiegać się o świadczenia w roku akademickim 2019/2020 zobowiązani są zarejestrować w formie elektronicznej -  począwszy od 11 października 2019 r. wnioski o przyznanie nw. stypendiów za pośrednictwem strony www.usosweb.uni.wroc.pl: (dotyczy wyłączenie doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie  przed rokiem akademickim 2019/2020).

 

- wnioski o stypendium Rektora,

- wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych

– wnioski o stypendium socjalne (stypendia przyznawane są na semestr zimowy!)

 

Po zarejestrowaniu, wydrukowany wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć we   właściwym Dziekanacie:

 

- w terminie do 22 października 2019 r. – w przypadku wniosku o stypendium Rektora (wstępne listy rankingowe zostaną ogłoszone do 15 listopada br.)

 

- w terminie do 28 października 2019 r. – w przypadku wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych (doktorantom, którzy złożą wniosek po 28 października br., stypendium zostanie przyznane od następnego miesiąca po dacie złożenia wniosku!).

Doktoranci  niepełnosprawni zobowiązani są, przed  zarejestrowaniem wniosku,  złożyć w  sekcji pomocy materialnej w   dziekanacie   orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (nie dotyczy to doktorantów, którzy - w roku akademickim 2018/2019 – złożyli stosowne orzeczenie i jest ono   ważne przynajmniej do października 2019 r.)

 

- w terminie do 05 listopada 2019 r.  w przypadku wniosku o stypendium  socjalne        (doktorantom, którzy złożą wniosek po 05 listopada br.,  stypendium zostanie przyznane od następnego miesiąca po dacie złożenia wniosku lub doręczenia brakujących dokumentów!). 

 

Przy dochowaniu przez doktorantów powyższych terminów – planuje się wypłacić stypendia socjalne i stypendia dla osób niepełnosprawnych  w ostatnich dniach  listopada br. z wyrównaniem za październik br. Jednakże,  ze względów organizacyjnych, dla doktorantów, którzy złożą komplet dokumentów w okresie od 29 października do 5 listopada br. dopuszcza się możliwość  wypłacenia stypendiów socjalnych w miesiącu w grudniu br. z wyrównaniem od października br. Stypendia Rektora zostaną wypłacone w grudniu br.  z wyrównaniem od października br. 

 

Ponadto:

Maksymalna miesięczna wysokość dochodu netto na  osobę w rodzinie studenta  za 2018 rok uprawniająca  do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi  1.050,00 zł.

 


 

Doktoranci Uniwersytetu Wrocławskiego mogą korzystać z następujących świadczeń:

  • stypendium socjalnego (z możliwością jego zwiększenia z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki)
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi
  • stypendium Rektora

Aktualne informacje na temat stypendiów, regulaminy oraz wzory oświadczeń.

 


 

Stypendium Rektora

 

Szczegółowe zasady sporządzania list rankingowych dla doktorantów (w tym załącznik do wniosku generowanego z systemu USOSWeb) (załącznik)

 


 

Stypendium Doktoranckie

 

Regulacje prawne dotyczące  stypendium doktoranckiego od roku ak. 2019/2020

Zarządzenie nr 100/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2018 r.

Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

Zarządzenie Nr 9/2019 w sprawie określenia szczegółowych kryteriów przyznawania stypendium doktoranckiego od roku ak. 2019/2020

 


 

Zwiększenie wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Regulacje prawne dotyczące  stypendium doktoranckiego od roku ak. 2019/2020

Zarządzenie nr 101/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2018 r.

Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

 

Zarządzenie Nr 10/2019 Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych  kryteriów wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów mogących ubiegać się o przyznanie zwiększenia  wysokości stypendium doktoranckiego  z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim od roku akademickiego 2019/2020.

 


 

Sprawami socjalno-bytowymi studentów studiów
stacjonarnych i doktorantów zajmuje się

Ewa Zych
tel. (071) 375-2462
e-mail